11.06.2020

Branntrygg i båt

Overnattar du i båten anbefalast gassvarslar, CO-varslar og røykvarslar. Propanlekkasje, kullosforgifting og brann er reelle farar i båt.

  1. Monter både røykvarslar og gassvarslar i båten og sjekk at dei verkar. Kullosgassen er luktfri og vanskeleg å oppdage.
  2. Ha minst eitt 2-kilos brannsløkkingsapparat lett tilgjengeleg i båten
  3. Ha alltid flyteutstyr tilgjengeleg og klart til bruk dersom du må forlate båten
  4. Fortøy båten i god avstand til andre båtar slik at den lett kan løysast ut om ein brann skulle oppstå
  5. Gassanlegg og koke- og varmeapparat må installerast, kontrollerast og reparerast av fagfolk. Ver oppmerksam på gasslekkasjar. Stopp motoren straks du merkar lekkasje.
  6. Sjekk det elektriske anlegget og elektriske apparat. Pass særleg på at leidningar ikkje er skada.
  7. Eldsfarlege væsker må oppbevarast i godkjente kanner og sikrast mot slingring
  8. Søl ikkje med drivstoff eller olje. Stopp motoren, sløkk sigarettar og open flamme før påfylling av bensin eller olje.
  9. Bruk ikkje choke i utide
  10. Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avslutta